KESHTKAR, Sajjad
氏名 KESHTKAR, Sajjadケシュトカー,サジャヅ / KESHTKAR, Sajjad
職位 助教
所属 航空宇宙システム工学科
航空宇宙システム工学域
2017年度以前の所属
航空宇宙システム工学コース
航空宇宙システム工学域
年報 20232021
研究紹介

航空宇宙工学における誘導制御、設計